Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Informacja dot. zasad wypłaty dodatku węglowego w Gminie Zagrodno

Urząd Gminy w Zagrodnie uprzejmie informuje, że Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z jej treścią ustawa wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia. Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieto – kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym, co najmniej 85 % węgla kamiennego.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z możliwość zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. Dodatek węglowy będzie wynosił 3 000 zł i będzie przyznawany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku będą mogły być składane od dnia 22.08.2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. na piśmie lub drogą elektroniczną, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie z siedzibą w Radziechowie nr 80.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został określony w drodze Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska .

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ustawa przewiduje przepisy zwalniające wypłatę dodatku węglowego od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłącza dodatek spod egzekucji administracyjnej i cywilnej oraz wprowadza przepisy skutkujące nieuwzględnieniem wysokości tego dodatku przy ustaleniu kryterium dochodowego przyznawania osobom fizycznym określonych świadczeń socjalnych.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie z siedzibą w Radziechowie nr budynku 80, tel. nr 768 773 398 w godzinach pracy GOPS.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast