Deklaracje

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Zagrodno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych bądź zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. np. zmiana ilości osób zamieszkujących osób, zmiana sposobu zbierania odpadów itp.

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż na podstawie uchwały NR XVI.101.2019 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zagrodno, od dnia 01.01.2020 r. obowiązują nowe wzory deklaracji.

Deklaracje dotyczące nieruchomości zamieszkałych – formularz DO-1

Deklaracje dotyczące nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – formularz DO-2 

Załacznik „A” wykaz lokali mieszkalnych dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym (dot. wspólnot mieszkaniowych) – załącznik A

 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno, pokój nr 2 (parter) lub pod nr tel. 76 877 33 96 wew. 110.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast