Zakład Usług Komunalnych

Gmina Zagrodno – Europejska Zagroda
Uruchomiliśmy e-BOK Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie. Zarejestruj się!

Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi

W załączniku Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotoryi z dnia 10 stycznia 2024 roku o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Brochocinie zaopatrującego w wodę mieszkańców Brochocina oraz Łukaszowa

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie, w związku z administrowaniem PSZOK, zwraca się z prośba o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia możliwości dowozu do PSZOK odpadów.

Uwaga! Każdy odbiorca usług ZUK posiada nowy – indywidualny numer konta bankowego, na który prosimy opłacać FV. Numery indywidualne są umieszczone na fakturach. Prosimy o wpłaty kwot z faktury bez zaokrągleń.

W razie awarii po godzinach pracy Zakładu Usług Komunalnych, alarmowymi numerami kontaktowymi są: 605588283 oraz
695588283

Istnieje możliwość przesyłania faktur drogą e-mailową – szczegóły.

Godziny otwarcia


poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30
wtorek 7:30 – 16:30
piątek 7:30 – 14:30

Godziny organizacyjne


Odpady do PSZOK przyjmujemy w godzinach pracy Zakładu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.
Kierownik Zakładu przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 10:00-12:00

Adres


Zakład Usług Komunalnych
Zagrodno 53 E
59-516 Zagrodno

Kontakt


Tel. 76 877-30-96
sekretariat@zuk.zagrodno.eu

Zastępczy (płatny) punkt poboru wody - Zagrodno 53 E


Pobór wody jest możliwy w godzinach pracy Zakładu Usług Komunalnych po dokonaniu przedpłaty za planowaną ilość zakupowanej wody według aktualnie obowiązującej taryfy.

Informacje o Zakładzie

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie, został powołany na mocy uchwały Rady Gminy Zagrodno nr XIII/53/95 z dnia 14 listopada 1995  r.,  działa na postawie zasad przyjętych w statucie,  jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Zagrodno, nieposiadającym osobowości prawnej. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Zagrodno, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Zagrodno. Jednostka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnego. Zakład działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Przedmiotem działania Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie jest bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Zagrodno, obejmujących m.in.:

 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 2. Administrowanie lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi i budynkami komunalnymi znajdującymi się w zasobach Gminy Zagrodno,
 3. Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Grodźcu,
 4. Utrzymanie zieleni gminnej i innych terenów gminnych przekazanych Zakładowi do utrzymania,
 5. Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów , chodników gminnych oraz dróg wewnętrznych będących we władaniu gminy,
 6. Administrowanie PSZOK Zagrodno oraz gminnych składowisk,
 7. Utrzymanie czystości w miejscach publicznych, w tym na terenie przestanków i wiat przestankowych oraz likwidacja dzikich wysypisk,
 8. Nadzór nad wykonywaniem nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne przez osoby skierowane przez sąd,
 9. Pomoc przy organizacji imprez.

Obszar  działania Zakładu to teren Gminy Zagrodno – w którego w skład wchodzą takie miejscowości jak Brochocin, Grodziec, Łukaszów, Jadwisin, Modlikowice, Olszanica, Radziechów, Uniejowice, Wojciechów, Zagrodno, Zagrodno osiedle.

Zakład administruje:

 • Stacją Uzdatniania Wody w Zagrodnie
 • Stacją Uzdatniania Wody w Brochocinie
 • Stacją Uzdatniania Wody w Olszanicy
 • Oczyszczalnią Ścieków w Brochocinie
 • PSZOKiem Zagrodno
 • Lokalami i budynkami Gminy Zagrodno
 • Oczyszczalnią Ścieków w Olszanicy

Zainteresowanych świadczonymi przez Zakład usługami zachęcamy do kontaktu w siedzibie ZakładuZagrodno 53 E lub telefonicznie 76 877 30 96

Zakres świadczonych usług to m.in.:

 • utrzymanie dróg gminnych
 • przyłącza wodno-kanalizacyjne
 • prace związane z utrzymaniem przepompowni ścieków
 • prace związane z utrzymaniem czystości
 • wywóz nieczystości płynnych
 • prace remontowo-budowlane
 • koszenie terenów zielonych
 • usługi koparko-ładowarką
 • wycinka zakrzewień
 • usługi transportowe

Właścicielem gminnego zasobu mieszkaniowego jest gmina Zagrodno, a administratorem tych lokali Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie

W jego skład wchodzą obecnie:
a. lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w całości własność gminy
b. lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących w części własność gminy

Zasób mieszkaniowy Gminy Zagrodno to 41 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale użytkowe.

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Zagrodno obowiązują następujące stawki czynszu:
a. dla lokali mieszkalnych 3,40 zł za m2
b. dla lokali socjalnych 1,70 zł za m2.

Termin płatności za czynsz mieszkaniowy przypada na 10go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie jako administrator cmentarza komunalnego w Grodźcu uprzejmie przypomina, że zgodnie z uchwałą nr XIX.128.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31.01.2020 r. ( Dz.U.2020 poz. 1222 z późn. zam.) oraz Ustawy z dnia 31.01.1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1473) wzywa wszystkie osoby zainteresowane, które opiekują się grobami osób pochowanych na terenie tutejszego cmentarza do uiszczenia opłaty za utrzymanie grobu przez okres kolejnych 20 lat, jeżeli dotychczasowy dwudziestoletni okres od dnia pochówku dobiegł końca.

Do uiszczenia opłat proszone są także osoby, które wyrażają wolę zarezerwowania miejsce na cmentarzu.

Wysokość opłat określa powyższa uchwała.

Wszelkie informacje na temat opłat można uzyskać w siedzibie Zakładu, a także pod nr tel. 76/877-30-96;

W związku z powyższym zapraszamy do siedziby biura celem dokonania formalności.

Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Grodźcu.

Zapytania ofertowe

Nazwa Data Link do zapytania ofertowego
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.26.260.9.2021 22.09.2021 Link – zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.26.260.10.2021 22.09.2021 Link – zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.26.260.11.2021 22.09.2021 Link – zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.26.260.12.2021 26.10.2021 Link – zapytanie ofertowe

Link – wzór umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.26.260.13.2021 14.12.2021 Link – zapytanie ofertowe
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.26.260.14.2021 14.12.2021 Link – zapytanie ofertowe
Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast