Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r, poz. 267, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt.” Skargi i wnioski” ).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. 2002, Nr 5 ,poz. 46 ).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. Z 2014.1195 ).
 4. Zarządzenie Nr.2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Zagrodno

Skargi: składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia .

Przedmiotem skargi może być:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Przedmiotem wniosku mogą być:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Petycje: składa się do organów właściwych

Przedmiotem petycji może być:

żądanie, w szczególności , zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb zgłaszania :

 1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej , a także ustnie do protokołu.
 2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.
 3. Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska ( oznaczenia podmiotu ) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

         DANE ADRESOWE DO WNOSZENIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Poczta tradycyjna Urząd Gminy Zagrodno59- 516 Zagrodno 52
Rada Gminy Zagrodno
59- 516 Zagrodno 52
Faks: ( 76 ) 8773 – 345
E- mail : ugzagrodno@zagrodno.eu
Skrytka ePUAP : /45y5k6amg3/skrytkaadresat: 45y5k6amg3

Miejsce złożenia :

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
Wójt Gminy w każdy wtorek od godz. 13.oo do 16.oopo wcześniejszym ustaleniu terminu
Sekretarz Gminy codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy po wcześniejszym ustaleniu terminu
Referat finansów oraz pracownicy na samodzielnych   stanowiskach codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy

 

Opłaty:

Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Tryb odwoławczy:

 1. Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi sł€ży również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.
 3. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

UWAGA !

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ustawy z dnia 11 lipca 2014r. – o petycjach ( Dz.U.2014. 1195 ) – ustawa weszła w życie w dniu  6 września 2015 r.

 1. Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r. poz. 267, DZIAŁ VIII- Skargi i wnioski. KPA-
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U.2002,Nr 5,poz.46)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1195 ).
 4. Zarządzenie Nr. 2015 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy Zagrodno .
Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast