Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż na podstawie uchwały Nr XXX.178.2020 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Zagrodno, zmienionej uchwałą Nr XXXII.190.2020 , RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.178.2020 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 24listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Zagrodno, że w roku 2022 obowiązują takie same stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak w 2021 roku:

 

Ilość osób Kwota opłaty RAZEM
1 23,00 zł 23,00 zł
2 23,00 zł 46,00 zł
3 23,00 zł 69,00 zł
4 23,00 zł 92,00 zł
5 23,00 zł 115,00 zł
6 23,00 zł 138,00 zł
7 23,00 zł 161,00 zł
8 23,00 zł 184,00 zł
9 23,00 zł 207,00 zł
10 23,00 zł 230,00 zł

Opłatę uiszcza się raz na miesiąc, w terminie do 15 każdego miesiąca z góry, czyli:

za styczeń do 15 stycznia 2022r.,

za grudzień do 15 grudnia 2022r.

Wójt Gminy informuje, iż na podstawie uchwały NR XV.98.2019 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, na terenie Gminy Zagrodno od dnia 01.01.2022r. obowiązują następujące OPŁATY przy posiadaniu kompostownika:

Ilość osób Kwota opłaty RAZEM
1 22,00 zł 22,00 zł
2 22,00 zł 44,00 zł
3 22,00 zł 66,00 zł
4 22,00 zł 88,00 zł
5 22,00 zł 110,00 zł
6 22,00 zł 132,00 zł
7 22,00 zł 154,00 zł
8 22,00 zł 176,00 zł
9 22,00 zł 198,00 zł
10 22,00 zł 220,00 zł

Naliczenie zwolnienia z części opłaty następuje po złożeniu zmieniającej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osobę zobowiązaną do jej złożenia, tj. właściciela, współwłaściciela lub inny podmiot władający nieruchomością (formularz DO-1).

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty za miesiąc dla pojemnika o określonej pojemności:

Lp. Rodzaj pojemnika Wysokość opłaty
1 120 litrów   6,34 zł
2 240 litrów 12,68 zł
3 1100 litrów  58,20 zł
4 2500 litrów 132,25 zł
5 5500 litrów 290,95 zł
6 7000 litrów 370,30 zł

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub w Banku Spółdzielczym w Zagrodnie (bez dodatkowych opłat.)

 

Więcej informacji:

Urząd Gminy Zagrodno
59-516 Zagrodno 52, pok. 2 (parter)

tel.76 877 33 96, wew. 127 w sprawie opłat / zaległości / nadpłat / drukowanie kwitariuszy do wpłat/bankowych dowodów wpłat

tel.76 877 33 96, wew. 110 w sprawie deklaracji / decyzji / naliczeń

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast