Opłaty w 2024 roku

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż na podstawie uchwały Nr LXXII.438.2023 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Zagrodno, od dnia 01 stycznia 2024 roku obowiązują następujące stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Ilość osób Kwota opłaty RAZEM
1 29,00 zł 29,00 zł
2 29,00 zł 58,00 zł
3 29,00 zł 87,00 zł
4 29,00 zł 116,00 zł
5 29,00 zł 145,00 zł
6 29,00 zł 174,00 zł
7 29,00 zł 203,00 zł
8 29,00 zł 232,00 zł
9 29,00 zł 26100 zł
10 29,00 zł 290,00 zł

Opłatę uiszcza się raz na miesiąc, w terminie do 15 każdego miesiąca z góry, czyli:

  • za styczeń do 15 stycznia 2024r.,
  • za grudzień do 15 grudnia 2024r.

Wójt Gminy informuje, iż na podstawie uchwały NR XV.98.2019 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, na terenie Gminy Zagrodno od dnia 01.01.2024r. obowiązują następujące OPŁATY przy posiadaniu kompostownika:

Ilość osób Kwota opłaty RAZEM
1 28,00 zł 28,00 zł
2 28,00 zł 56,00 zł
3 28,00 zł 84,00 zł
4 28,00 zł 112,00 zł
5 28,00 zł 140,00 zł
6 28,00 zł 168,00 zł
7 28,00 zł 196,00 zł
8 28,00 zł 224,00 zł
9 28,00 zł 252,00 zł
10 28,00 zł 280,00 zł

Naliczenie zwolnienia z części opłaty następuje po złożeniu zmieniającej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osobę zobowiązaną do jej złożenia, tj. właściciela, współwłaściciela lub inny podmiot władający nieruchomością (formularz DO-1).

Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty za miesiąc dla pojemnika o określonej pojemności-zgodnie z liczbą opróżnień zgodnej z zamieszczonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości:

Lp. Rodzaj pojemnika Wysokość opłaty
1 120 litrów   17,40 zł
2 240 litrów   34,80 zł
3 1100 litrów 174,00 zł
4 7000 litrów (kontener) 1.015,00 zł

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny rachunek bankowy, który się zmienił od listopada 2023 roku lub bezpośrednio w Banku PKO BP (bez dodatkowych opłat) albo w inny – dowolny, wybrany przez siebie sposób.

 

Więcej informacji:

Urząd Gminy Zagrodno
59-516 Zagrodno 52

pok. 2 (parter) tel.76 877 33 96, wew. 117 w sprawie opłat / zaległości / nadpłat / drukowanie kwitariuszy do wpłat/bankowych dowodów wpłat

pok. 4 (parter) tel.76 877 33 96, wew. 110 w sprawie zmian deklaracji / decyzji / naliczeń

 

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast