Informacja o podmiotach odbierających odpady z terenu Gminy Zagrodno

Urząd Gminy Zagrodno informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Zagrodno jest:

PU-PiH COM-D Sp. z o.o.
ul. Poniatowskiego 25
59-400 Jawor
tel.  +76 8702168

http://www.com-d.pl

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Urząd Gminy informuje, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) zlokalizowanym na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie, 59-516 Zagrodno 53e(prowadzącego PSZOK).

Na mocy Porozumienia o współpracy w zakresie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych zawartego w dni 6 maja 2013 r.odpowiedzialną za obsługę PSZOK na terenie Gminy Zagrodno w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów elektrycznych i elektronicznych jest firma:

AG-EKO Aneta Gonera
ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin
tel. 603 249 349

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Wejście w życie 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wymusiła na gminie gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Cele ustawy to przede wszystkim uszczelnienie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, upowszechnienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko.

Najistotniejsza zmiana, w stosunku do wcześniejszych regulacji, polegała na obligatoryjnym przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Nowe zasady zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2013 r. samorządy miały zatem półtora roku na ich wprowadzenie. Gmina musiała w tym czasie, m.in.:

– dokonać korekty obowiązujących aktów prawa miejscowego,

– podjąć nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego,

– zorganizować i wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym:

Uchwałą nr XXVI.198.2012 Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniony został Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno.

Podjęte zostały uchwały w sprawie:

– odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

– metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

– terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

– szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagrodno i zagospodarowania tych odpadów.

Podjęte uchwały stanowią podstawę systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Głównym celem gruntownej zmiany systemu gospodarki odpadami była poprawa stanu czystości i porządku na terenie gminy i tworzenie warunków do ich utrzymania, co należy do obowiązkowych zadań gminy. Gmina została zobowiązana do:

– objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

– zorganizowania przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

– nadzorowania pracy firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

– stworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy oraz wskazania miejsc prowadzenia zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

– osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

– prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast