XXXV SESJA RADY GMINY ZAGRODNO (w trybie zdalnym)

 

OGŁOSZENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 26 LUTEGO 2021 r. O GODZ. 14:00 W TRYBIE ZDALNYM ODBĘDZIE SIĘ XXXV SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym od 17.12.2020 r. do 23.02.2021 r.
  3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (działka nr 581/2, obręb Olszanica)

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (działka nr 311/2, obręb Olszanica)

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (działka nr 144/1, obręb Modlikowice)

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Zagrodno i Gminami tworzących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwarcie Planem działań ZIT AJ.

– zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii  Rozwoju Gminy Zagrodno na lata 2021- 2025”, w tym tryb konsultacji, o których mowa  w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

– w sprawie apelu do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczący konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.

5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy Zagrodno.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.

XXXV sesja Rady Gminy Zagrodno dnia 26 lutego 2021 r. w trybie zdalnym

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast