komunikat: sesja rady gminy zagrodno

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 29 STYCZNIA 2021 r. O GODZ. 14:00 W TRYBIE ZDALNYM ODBĘDZIE SIĘ XXXIV SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Zagrodno – sytuacja samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych
  w Zagrodnie – działalność bieżąca, inwestycje, zamierzenia.
 3. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Zagrodno – omówienie zasad wdrożenia selektywnej zbiórki odpadów.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagrodno

– w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

– w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Zagrodno na lata 2021-2025”,

w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 1. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 2. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Walenty Luszniewski

 

TRANSMISJA NA ŻYWO Z POSIEDZENIA SESJI BĘDZIE PROWADZONA NA YOU TUBE GMINY ZAGRODNO

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast