Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łukaszów w gminie Zagrodno – etap 1 i prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 22.04.2022 r. do 16.05.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w godzinach pracy urzędu oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbędzie się w dniu 11.05.2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2022 r.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Zagrodno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie papierowej na adres Urzędu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: ugzagrodno@zagrodno.eu

Wójt Gminy Zagrodno informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych orazo przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie pod adresem: http://zagrodno.i-gmina.pl/rodo oraz w siedzibie Administratora (Wójta Gminy Zagrodno).

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast