Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

 

Wójt Gminy Zagrodno, zaprasza uprawnionych rodziców i pełnoletnich uczniów zamieszkałych na terenie Gminy do uczestnictwa w programie Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Dofinansowanie w ramach grantu zostanie przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

Aby wziąć udział w programie, należy spełniać łącznie poniższe kryteria:

  1. możliwość skorzystania z dofinansowania mają dzieci ze szkoły podstawowej i szkoły średniej,
  2. dziecko/pełnoletni uczeń zamieszkuje na terenie Gminy Zagrodno,
  3. dziecko/pełnoletni uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która kiedyś pracowała w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwała na terenie gminy objętej PPGR,
  4. dziecko/pełnoletni uczeń w roku 2020 i w roku 2021 nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia (zwrócił sprzęt po zakończeniu zdalnej nauki) sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W celu wzięcia udziału w projekcie należy złożyć specjalne oświadczenie. Na każde dziecko składa się osobne oświadczenie.

Formularze oświadczeń dostępne są pod poniższymi linkami. Do oświadczenia należy dołączyć informację o wyborze sprzętu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w dawnym PPGR (wymóg nieobligatoryjny) .

Złożenie wniosku nie gwarantuje wsparcia w ramach projektu.

Oświadczenie należy złożyć do dnia 29.10.2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno nr 52.

Szczegółowe informacje na temat Grantów PPGR dostępne są na stronie internetowej Wparcie PPGR (link).

Do pobrania:

  1. Załącznik Nr 7 Wzór oświadczenia rodzica opiekuna prawnego
  2. Załącznik Nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 20212022, którzy ukończyli 18 rok życia
  3. Informacja o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast