zwrot podatku akcyzowego 2022

zwrot podatku akcyzowego 2022

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2022.

W myśl przepisom zawartym w art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2188 ze zm.) wnioski o zwrot podatku akcyzowego obejmujące faktury za okres od dnia 01 sierpnia 2021r. do dnia 31 stycznia 2022r. należy składać w tut. urzędzie od dnia 01lutego2022r. do dnia 28lutego 2022r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (albo ich kopie w przypadku podatników podatku VAT), dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, inne dokumenty potwierdzające prawidłowość danych zawartych we wniosku (np. kopie umowy dzierżawy lub oświadczenie producenta rolnego o wielkości dzierżawionych użytków rolnych, inne).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku następuje na podstawie wydanej przez tut. organ decyzji w terminach od dnia 01 kwietnia 2022r. do dnia 30kwietnia 2022r. (art. 7 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy) na rachunek bankowy podany  w złożonym wniosku.

DO POBRANIA:

Formularz do PKD (XLS,46 KB)
Klauzula informacyjna (doc., 23 KB)
OŚWIADCZENIE – spolki 2022 (doc, 35 KB)
Oświadczenie DZIERŻAWY (doc, 16 KB)
Oświadczenie- posiada GRUNTY i NIE zaprzestal dzialalności rolniczej (doc, 32 KB)
Oświadczenie-do-sprawozdania-akcyza (PDF, 105 KB)
Procedura_2022_r (PDF, 249 KB)
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego (PDF, 872 KB)
ZAŁĄCZNIK – wykaz faktur (doc. 19 KB)

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast