Zasady zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Zagrodno za 2023

       Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., 609 ze zm.), Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy do dnia 31 maja.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim (tj. 2023), w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi tj. 21 czerwca 2024r. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Sesja, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy odbędzie się w dniu 21 czerwca 2024 roku o godz. 8:30 w Świetlicy Remizy OSP w Zagrodnie.
Pisemne zgłoszenie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno, 59-516 Zagrodno 52, w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do dnia 20 czerwca 2024 r. do godz. 14:00. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Zagrodno oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZAGRODNO
/-/ Bartosz Kunecki

DO POBRANIA:

Raport o stanie Gminy Zagrodno za 2023 rok

Formularz zgłoszenia wraz z listą osób popierających oraz klauzulą informacyjną

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast