XXXVII SESJA RADY GMINY ZAGRODNO [tryb zdalny]

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

OGŁOSZENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 30 KWIETNIA 2021 r. O GODZ. 14:00 W TRYBIE ZDALNYM ODBĘDZIE SIĘ XXXVII SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1.    Otwarcie obrad sesji i udzielenie głosu zaproszonym gościom w sprawie drogi powiatowej Grodziec – Uniejowice 2625 D

2.    Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

4.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.

5.    Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 r.

6.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.

7.    Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno 2021 rok
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia realizacji zadania inwestycyjnego należącego do Powiatu Złotoryjskiego
  w zakresie realizacji projektu: pod nazwą: „Utwardzenie drogi dojazdowej położonej na działce 31/2 obręb 0002 Grodziec”.
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zagrodno
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Brochocin w gminie Zagrodno
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Grodziec w gminie Zagrodno
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Olszanica w gminie Zagrodno
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zagrodno w gminie Zagrodno
 •  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Uniejowice w gminie Zagrodno

8.    Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy Zagrodno.

9.    Sprawy różne.

10.    Zamknięcie sesji.

XXXVII sesja Rady Gminy Zagrodno dnia 30 kwietnia 2021 r w trybie zdalnym [PDF, 468 KB]

TRANSMISJA NA ŻYWO Z POSIEDZENIA SESJI BĘDZIE PROWADZONA NA YOU TUBE GMINY ZAGRODNO

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast