XXXVI SESJA RADY GMINY ZAGRODNO (tryb zdalny)

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 26 MARCA 2021 r. O GODZ. 14:00 W TRYBIE ZDALNYM ODBĘDZIE SIĘ XXXVI SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

4. Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy oraz gotowość niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

5. Bezpieczeństwo na terenie gminy.

6. Zbiorcza informacja o wykorzystaniu funduszu sołeckiego za rok 2020 i zamierzenia na rok 2021.

7. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie z zakresu wspierania rodziny, pomoc rodzinom wielodzietnym, niezaradnym życiowo- asystent rodziny, 500+ oraz inne zadania realizowane przez GOPS za 2020 r., zamierzenia na rok 2021.

8. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno

– w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok

– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2021

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Łukaszowie, oznaczonych jako działki nr 142/47, 142/46, 142/45 i 142/44

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Łukaszowie oznaczonych jako działki
nr 144/131, 144/132, 144/133, 144/134, 144/135 i 144/136, stanowiących własność Gminy Zagrodno

– w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału należącego do Gminy Zagrodno w spółce Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi.

– w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Zagrodnie do reprezentowania Rady Gminy w Zagrodnie.

9. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Zagrodno.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie sesji.

 

XXXVI sesja Rady Gminy Zagrodno dnia 26 marca 2021 r. (PDF, 425 KB)

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast