komunikat: sesja rady gminy zagrodno

O G Ł O S Z E N I E

 

ZAWIADAMIA  SIĘ  MIESZKAŃCÓW  GMINY  ZAGRODNO, ŻE 28 LIPCA 2020 R. O GODZINIE 8:00 W ŚWIETLICY REMIZY  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ  W  ZAGRODNIE  ODBĘDZIE  SIĘ  XXIV  SESJA  RADY  GMINY  ZAGRODNO  Z  NASTĘPUJĄCYM  PORZĄDKIEM  OBRAD:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie między sesjami.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał:

1/  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łukaszów w gminie  Zagrodno,

2/  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin w gminie Zagrodno,

3/  w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Modlikowice w gminie Zagrodno,

4/  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojciechów w gminie Zagrodno,

5/  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radziechów w gminie Zagrodno,

6/  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zagrodno na lata 2020-2022,

7/  w sprawie zmiany uchwały nr XIV.81.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla  osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

8/  w sprawie ustalenia  średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Zagrodno na rok szkolny 2020/2021,

9/  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Zagrodno,

10/  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2019 rok,

11/  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2019 rok,

12/  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych  w drodze inkasa,

13/  w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Zagrodno,

14/  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,

15/  w sprawie zmiany budżetu  Gminy Zagrodno na 2020 rok,

16/  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,

17/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz gminy Zagrodno,

18/  w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli,

19/  w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

 

  1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     Walenty  Luszniewski

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast