komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 30 LISTOPADA 2021 r. O GODZ. 14:00 W ŚWIETLICY REMIZY OSP W ZAGRODNIE ODBĘDZIE SIĘ XLVIII SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno.
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2021 rok.
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zagrodno na lata 2021-2025.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
 • w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Zagrodno”.
 • w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 • w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Zagrodno.
 • w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych Rady Gminy Zagrodno oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zagrodno.
 1. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy Zagrodno.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

XLVIII sesja Rady Gminy Zagrodno dnia 30 listopad 2021 r [PDF,397 KB]

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast