UWAGA! Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających AZBEST w 2022

UWAGA! Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających AZBEST

UWAGA! Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających AZBEST

Urząd Gminy w Zagrodnie informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagrodno.

Termin składania Deklaracji na rok 2022 wraz z wymaganymi załącznikami do dnia 08 kwietnia 2022 r. do godz. 14.00

Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu. Wzór deklaracji można pobrać ze strony Urzędu Gminy Zagrodno, w Urzędzie Gminy Zagrodno pok. nr 22.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100% dofinansowania (30% ze środków UG Zagrodno i 70% ze środków WFOŚIGW we Wrocławiu) na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Gminę w postępowaniu przetargowym.

Deklaracje i wymagane załączniki należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy lub wysłać na adres: Urzędu Gminy Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego, należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie. Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Złotoryi lub uzyskać pozwolenie na budowę / rozbiórkę obiektu.

Informujemy ponadto, że warunkiem realizacji Programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Zagrodno o udzielenie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Uwaga!!!

W przypadku przekroczenia zadeklarowanej ilości wyrobów zawierających azbest koszty jego demontażu, transportu i utylizacji ponosi właściciel nieruchomości.

Więcej informacji o dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno — pokój 22 lub telefonicznie pod nr 76 8773 396 wew. 109.

 

DEKLARACJA:

 

USUWANIE AZBESTU 2022 – OGŁOSZENIE [PDF, 445 KB]

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast