komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 27 KWIETNIA 2023 r. O GODZ. 12:00 W ŚWIETLICY REMIZY OSP W ZAGRODNIE ODBĘDZIE SIĘ LXVII SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022.
 5. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2022 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagrodno na rok 2023,
 • w sprawie zmiany Uchwały nr LXIV.372.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres do 29 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagrodno, położonych w Łukaszowie,
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 144/50 oraz nr 144/51 w obrębie Łukaszów, stanowiącej własność Gminy Zagrodno,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2023 rok.
 1. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Gminy Zagrodno.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie LXVII sesji Rady Gminy Zagrodno.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY ZAGRODNO

Walenty Luszniewski

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast