granty ppgr

Rekrutacja dodatkowa – Granty PPGR w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W rekrutacji dodatkowej zapraszamy chętne osoby, spełniające kryteria programu – do złożenia oświadczenia wraz z niezbędnymi załącznikami, które będą dokumentować:

  • zatrudnienie członka rodziny w byłym PPGR np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument potwierdzający zatrudnienie.

Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Zagrodno, których rodzicie/dziadkowie pracowali również w innych PGR na terenie Polski.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  • uczeń zamieszkuje w gminie Zagrodno,
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR,
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz 2 latach poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021) komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z informacją o wyborze sprzętu i informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zagrodno w terminie do 22 września 2022 r. do godz. 15.30.

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. W przypadku prawidłowo złożonych i zweryfikowanych wniosków w rekrutacji dodatkowej o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu: 76 877 33 96 w.131.

Zagrodno, dnia 09 września 2022r.

DO POBRANIA: 

  1. Informacja o wyborze sprzętu (doc., 89KB)
  2. Wzór oświadczenia rodzica opiekuna/prawnego (doc., 152 KB)
  3. Wzór oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (doc., 152 KB)
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (doc., 57 KB)
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast