Podpisanie tej umowy to NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH.

 

Kilka słów o tym, dlaczego podpisanie umowy ze Spółką Sanikom będzie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Za wnioskiem Radnego Stanisława Olechowskiego stawka z projektu przedstawionej Radnym uchwały z 27 i 28 złotych  została zmniejszona do 22 i 23 złotych. Taką uchwałę przegłosowano, mając świadomość, że kwota nie zabezpiecza środków na podpisanie umowy z wykonawcą tj. Spółką Sanikom.

Radny Stanisław Olechowski stwierdził na forum kilkakrotnie, że mimo braku zabezpieczonych środków umowę mogę podpisać, a Rada w ciągu roku dołoży pieniądze jeśli zabraknie.

Kiedy poprosiłam Radnego Olechowskiego o sformułowanie oficjalnego pisma do mnie i podpisanie się pod taką opinią,  stwierdził, że niczego nie napisze.

Dlaczego? Przyjrzyjmy się zatem, co mówią przepisy:

1) Aby zawrzeć umowę o zamówienie publiczne, zamawiający powinien mieć zabezpieczone środki finansowe w budżecie.

art. 15 ust. 1 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458) – dalej o.n.d.f.p., który stanowi, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że samo wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków w planie finansowym lub budżecie, nie stoi w sprzeczności z ustawą z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) – dalej p.z.p., niemniej podpisanie umowy, tj. zaciągnięcie zobowiązania bez pokrycia finansowego może zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Bez znaczenia pozostaje, że umowa realizowana będzie w przyszłym roku, przez zaciągnięcie zobowiązania rozumie się moment podpisania umowy i wydatki na ten cel powinny zostać przewidziane w planie finansowym lub budżecie.

Co w tym temacie URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

Ustawa o finansach publicznych wymaga, aby zamawiający z sektora finansów publicznych

zaciągał zobowiązania w zakresie przewidzianym w swoim planie. Jeśli jednak zamawiający zaciąga zobowiązanie, wykraczając poza zakres wydatków przewidzianych w planie finansowym, stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych nawet w przypadku, gdy plan zostanie w późniejszym terminie zmieniony, a także gdy umowa o zamówienie publiczne zostanie później  dostosowana do planu finansowego.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia, jak również dopuszczenie przez kierownika jednostki do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

Kwota za odbiór i zagospodarowanie odpadów, uchwalona przez Radę Gminy, nie zabezpieczy środków na wywiązanie się z umowy!

Art. 15 ust. 1 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wyraźnie mówi: podpisanie przez Organ Wykonawczy takiej umowy stanowi NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH!

Wniosek?

Albo zasypią nas śmieci, albo wystawię się świadomie na dyscyplinę, a mając na uwadze ilość kontroli w urzędzie, rzecznik pewnie już czeka pod drzwiami.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast