Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres 29 lat,  gruntów położonych w obrębie: Łukaszów w gminie Zagrodno

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres 29 lat, gruntów położonych w obrębie: Łukaszów w Gminie Zagrodno.

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres 29 lat, gruntów położonych w obrębie: Łukaszów w Gminie Zagrodno.

Zagrodno, dnia 27 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt  3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz uchwały nr XVIII.89.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiana lub najmu na okres dłuższy niż̇ 3 lata.

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres 29 lat,  gruntów położonych w obrębie: Łukaszów w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim w województwie dolnośląskim stanowiących własność Gminy Zagrodno.

PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Działka nr 144/31, obręb Łukaszów:
 • 18,2926,
 • księga wieczysta nr LE1Z/00013608/3 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi,
 • sposób zagospodarowania: nieruchomość wykorzystywana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • Przeznaczenie działki – teren usług komercyjnych, handlu hurtowego i gastronomii, urządzeń obsługi komunikacji i obsługi rolnictwa (3/2000 UC, KS ,RPO), droga dojazdowa klasy „D” (KD 1/2), tereny zieleni izolacyjnej (5/2000 ZI),
 • cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu: 294 511,00 zł + VAT 23%
 • wysokość wadium: 14.800,00 zł,
 • dzierżawa na okres 29 lat.

Działka nr 144/31, obręb Łukaszów:

2. Działka nr 144/32 obręb Łukaszów:

 • 12,0098 ha,
 • księga wieczysta nr LE1Z/00013608/3 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi
 • sposób zagospodarowania: nieruchomość wykorzystywana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • Przeznaczenie działki – tereny przemysłu, baz i składów, magazynów, produkcji budowlanej i przetwórstwa (4/2000 PBS), droga dojazdowa klasy „D” (KD 1/2)
 • cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu: 193 358,00 zł + VAT 23%
 • wysokość wadium: 9.700,00 zł,
 • dzierżawa na okres 29 lat

Działka nr 144/32 obręb Łukaszów

3. Działka nr 144/33, obręb Łukaszów:

 • 19,2487 ha,
 • księga wieczysta nr LE1Z/00013608/3 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi,
 • sposób zagospodarowania: nieruchomość wykorzystywana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • Przeznaczenie działki – tereny przemysłu, baz i składów, magazynów, produkcji budowlanej i przetwórstwa (4/2000 PBS), droga dojazdowa klasy „D” (KD 1/2), droga lokalna powiatowa klasy L nr 510 (KL 1/2 510P)
 • cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu: 309 904,00 zł + VAT 23%,
 • wysokość wadium: 15.500,00 zł,
 • dzierżawa na okres 29 lat.

3. Działka nr 144/33, obręb Łukaszów

4. Działka nr 144/34 obręb Łukaszów:

 • 16,7598 ha,
 • księga wieczysta nr LE1Z/00013608/3 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi,
 • sposób zagospodarowania: nieruchomość wykorzystywana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • Przeznaczenie działki – teren usług komercyjnych, handlu hurtowego i gastronomii, urządzeń obsługi komunikacji i obsługi rolnictwa (3/2000 UC, KS ,RPO), droga dojazdowa klasy „D” (KD 1/2), tereny zieleni izolacyjnej (5/2000 ZI),
 • cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu: 269 833,00 zł + VAT 23%,
 • wysokość wadium: 13.500,00 zł,
 • dzierżawa na okres 29 lat.

Działka nr 144/34 obręb Łukaszów

 

5. Działka nr 144/35, obręb Łukaszów:

 • 76,6996 ha,
 • księga wieczysta nr LE1Z/00013608/3 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi,
 • sposób zagospodarowania: nieruchomość wykorzystywana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • Przeznaczenie działki – tereny przemysłu, baz i składów, magazynów, produkcji budowlanej i przetwórstwa (4/2000 PBS), droga dojazdowa klasy „D” (KD 1/2), droga lokalna powiatowa klasy L nr 510 (KL 1/2 510P),
 • cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu: 1 234 864,00 zł + VAT 23%,
 • wysokość wadium: 61.800,00 zł,
 • dzierżawa na okres 29 lat.

Działka nr 144/35, obręb Łukaszów

6. Działka nr 144/36 obręb Łukaszów:

 • 60,9090 ha,
 • księga wieczysta nr LE1Z/00013608/3 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi,
 • sposób zagospodarowania: nieruchomość wykorzystywana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  • Przeznaczenie działki – tereny zieleni izolacyjnej (6/2000 ZI), droga lokalna powiatowa klasy L nr 510 (KL 1/2 510P),
  • W północnej części działki znajduje się drzewostan nieoznaczony jako Lz i Ls (widoczny na mapach satelitarnych).
 • cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu: 85 273,00 zł + VAT 23%,
 • wysokość wadium: 4.300,00 zł,
 • dzierżawa na okres 29 lat.

Działki przeznaczone do dzierżawy położone są na obszarze objętym ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem pod Gminną Strefę Ekonomiczną. Uchwałą Nr XXIV.144.2020 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lipca 2020 roku przystąpiono do sporządzenia nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Łukaszów gdzie zlokalizowany jest przedmiotu przetargu. Nowo projektowane przeznaczenie w Planie kontynuuje dotychczasową funkcję terenu i w projekcie planu oznaczone jest symbolem P/U – 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy produkcyjnej lub zabudowy usługowej; 2) dopuszczenie realizacji nieuciążliwej działalności produkcyjnej lub nieuciążliwych usług; 3) dopuszczenie realizacji składów, baz i magazynów; 4) dopuszczenie realizacji instalacji, urządzeń i obiektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW – farm fotowoltaicznych.

W ewidencji gruntów i budynków, grunty sklasyfikowane są jako tereny różne –  oznaczone symbolem Tr.

Działki stanowią teren po byłym lotnisku Jednostki Armii Radzieckiej na którym znajdują się zbiorniki widoczne na ortofotomapach oraz mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

Dojazd do nieruchomości obsługiwany jest: drogą wojewódzką nr 328 kierunek Chojnów-Złotoryja, drogą powiatową nr 2611D kierunek na Gierałtowiec. Nieruchomości usytuowane są w odległości ok. 4 km od węzła Chojnów łączącego  Autostradę A4 i drogę wojewódzką 328.

Działki nie są uzbrojone. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 328 przebiega sieć kanalizacyjna, wodociągowa
i telekomunikacyjna. Działki dotychczas wykorzystywane rolniczo na podstawie umów dzierżaw.

Podane powierzchnie działek są powierzchniami ewidencyjnymi, okazanie granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualne ich wznowienie dzierżawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Obciążenia nieruchomości: Działki nie są obciążone.

WARUNKI DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

 1. Przetarg na dzierżawę każdej działki odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 04 marca 2022 r. zgodnie z kolejnością przedmiotu przetargu: 1/ godz.0800, 2/ godz.0900, 3/ godz.1000, 4/godz.1100, 5/godz.1200. 6/godz.1300.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości wskazanej w opisie poszczególnych nieruchomości w terminie do dnia 01 marca 2022r. włącznie na konto: Urząd Gminy Zagrodno Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040  z adnotacją „Wadium – przetarg na dzierżawę gruntów:  Działka nr ……… o pow. ……, obręb Łukaszów
 3. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.
 4. Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 6. Dowód wpłaty wadium oraz dowody tożsamości, uczestnicy przetargu są zobowiązani przedłożyć komisji przetargowej.
 7. Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy dzierżawy
  w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium na rzecz wydzierżawiającego.
 8. Jeżeli osoby fizyczne i prawne działają poprzez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwa do uczestniczenia w przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.
 9. Dzierżawa nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w operacie ewidencji gruntów.
 10. Do oferowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
 11. Na przedmiotowym terenie zabrania się prowadzenia uciążliwej pod względem hałasu i zanieczyszczenia powietrza działalności/inwestycji. Planowana działalność/inwestycja musi być prowadzona zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa oraz prawem miejscowym.
 12. Dzierżawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt mienia zgromadzonego w przedmiocie umowy.
 13. Forma zabezpieczenia:
  Dzierżawca w dniu podpisania umowy dzierżawy zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego na rachunek depozytowy Urzędu Gminy Zagrodno nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040 na poczet zabezpieczenia roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Dzierżawcy. Kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bakowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dzierżawcy w terminie 14 dni po wygaśnięciu umowy dzierżawy i pozytywnym protokolarnym przekazaniu Gminie dzierżawionej nieruchomości, po potrąceniu ewentualnych należności wynikających z umowy.
 1. Umowa dzierżawy zawarta zostanie z podmiotem, który zaoferuje najwyższą roczną stawkę czynszu dzierżawnego. Stawka ta będzie podlegała aktualizacji corocznie (ze skutkiem na dzień 1 stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany
  w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) i obowiązywać będzie przez okres trwania umowy. Podpisanie umowy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Wydzierżawiający w każdym czasie będzie mógł rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku naruszenia przepisów prawa. Oświadczenie Wydzierżawiającego o rozwiązaniu umowy może nastąpić po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Dzierżawcy do usunięcia naruszeń.
 3. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z winy Dzierżawcy, Dzierżawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu przez Wydzierżawiającego wcześniej wpłaconej kaucji oraz czynszu dzierżawnego
  w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy dzierżawy.
 4. Termin wnoszenia opłat związanych z dzierżawą: do 25 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
 5. W przypadku nieterminowej płatności czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu odsetek ustawowych.
 6. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, w tym kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.
 7. Dzierżawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt niezbędną dla realizacji działalności/inwestycji infrastrukturę techniczną.
 8. W przypadku niezgodności powierzchni nieruchomości z pomiarami dokonanymi we własnym zakresie przez Dzierżawcę, nie będzie On rościł z tego tytułu w stosunku do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń.
 9. W umowie dzierżawy zostanie zawarta klauzula, że Wydzierżawiający nie zwraca nakładów czy jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem dzierżawionej nieruchomości bez względu na czas rozwiązania umowy oraz nie zalicza ich na poczet czynszu.
 10. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy poprzez spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wszelkie trwałe ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy, przechodzą na rzecz Wydzierżawiającego bez prawa do odszkodowania z chwilą wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania z winy Dzierżawcy.
 11. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości w tym z projektem umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno, w godzinach jego urzędowania, pok. nr 23 lub telefonicznie 76 8773 396 wew.107.

 Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

 

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 29 lat, gruntów położonych w obrębie Łukaszów (link).

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast