Ogłoszenie o przetargu – na dzierżawę na okres 29 lat gruntów, położonych w obrębie Łukaszów

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Zagrodno, dnia 19-01-2023 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37, ust 4, art. 38 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolityDz.U.2021.1899) oraz Uchwały nr LXIV.371.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagrodno, położonych w Łukaszowie oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 144/42, 144/43, 144/44, 144/45, 144/49

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 29 lat gruntów, położonych w obrębie Łukaszów, w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim, oznaczonych geodezyjnie jako działki: 144/42, 144/43, 144/44, 144/45, 144/49.

Przedmiotem przetargu jest kompleks 5-ciu działek o powierzchni 30,635 ha zlokalizowany
w południowo zachodniej części byłego lotniska wojskowego. Cena wywoławcza nieruchomości 496 287 zł netto + VAT wg. obowiązujących przepisów prawa.

Wymagane wadium w kwocie 50 000 zł.

przetarg - mapa

 

Nieruchomość niezabudowana, objęta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu Łukaszów, etap 1 i przeznaczona jest pod Teren zabudowy produkcyjnej lub zabudowy usługowej. Wójt Gminy Zagrodno przeznacza w/w nieruchomość zgodnie z zapisami MPZP: ”dopuszczenie realizacji instalacji, urządzeń i obiektów związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100 kW – farm fotowoltaicznych” pod budowę i eksploatacje elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą niezbędną do prowadzenia produkcji i przesyłu energii elektrycznej.

Działki przeznaczone do dzierżawy objęte są księgą wieczystą nr LE1Z/00013608/3 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi. W umowie dzierżawy zawarta zostanie klauzula uprawniająca Dzierżawcę na własny koszt do odłączenia nieruchomości do nowej księgi z ujawnieniem w niej prawa dzierżawy.

W ewidencji gruntów i budynków, działki te sklasyfikowane są jako Tr- tereny różne. Przez co nie wymagają one wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Nieruchomość objęta podatkiem od nieruchomości w stawkach przewidzianych dla nieruchomości pozostałych, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza – do momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Od momentu rozpoczęcia prac budowlanych – objęta stawką podatku od nieruchomości wg. stawek przewidzianych dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Działki stanowią teren po byłym lotnisku wojskowym, na dzierżawionym terenie mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne. Działki obecnie pozostają nieużytkowane, wcześniej dzierżawione na cele rolne. Na części działek 144/45 i 144/49 znajdują się zadrzewienia, Wydzierżawiający wyraża zgodę na usunięcie zadrzewień po uzyskaniu niezbędnych zgód, na koszt Dzierżawcy. Na fragmencie działki 144/49 znajduje się zagłębienie terenu, Wydzierżawiający wyraża zgodę na niwelacje terenu w ramach obowiązujących przepisów prawa, po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód i decyzji administracyjnych, na koszt Dzierżawcy.

Dojazd do nieruchomości obsługiwany jest drogą powiatową nr 2611D, drogą wojewódzką 328 Złotoryja-Chojnów. Węzeł autostradowy Chojnów zlokalizowany jest w odległości około 4 km od nieruchomości.

Działki nie są uzbrojone, w niedalekiej odległości przebiega sieć wodociągowa oraz kanalizacyjna, a także linia energetyczna niskiego napięcia. Najbliższy punkt GPZ zlokalizowany jest
w miejscowości Brochocin.

Podane powierzchnie nieruchomości są powierzchniami ewidencyjnymi, działki powstały
w wyniku podziału z października 2022 roku, kompleks nieruchomości posiada za stabilizowane w 2023 roku punkty graniczne, ewentualne wznowienie granic ewidencyjnych lub ich okazanie, dzierżawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

Działki nie są obciążone, Wykaz nieruchomości nr 0050.157.2022 podano do publicznej wiadomości w dniu 28 grudnia 2022 r.

Z podmiotem wyłonionym w przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy stanowiąca integralną część tego ogłoszenia i przedstawiająca ogólne warunki dzierżawy. Przystąpienie do licytacji oznacza jej akceptacje.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno
  w dniu 21 lutego 2023 r. o godzinie 11oo.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości wskazanej w opisie nieruchomości w terminie do dnia 17 lutego 2023 roku włącznie, na konto Gminy Zagrodno prowadzone w Banku Spółdzielczym w Złotoryi: 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040  z adnotacją: „Wadium – przetarg na dzierżawę gruntów obręb Łukaszów”.
 3. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.
 4. Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być ono niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Wpłacone wadium podmiotowi, który wygra licytacje zostanie zaliczone na poczet kaucji. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od publikacji ogłoszenia o wynikach przetargu.
 6. Dowód wpłaty wadium oraz dowody tożsamości, a także stosowne dokumenty upoważniające do reprezentowania spółek, jak i pełnomocnictwa uczestnicy przetargu są zobligowani do przedstawienia komisji przetargowej na 15 minut przed rozpoczęciem licytacji.
 7. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w terminie do 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o wynikach przetargu.
 8. Najpóźniej jeden dzień przed podpisaniem umowy, Dzierżawca zobligowany jest do wpłaty na indywidualny rachunek bankowy należący do Gminy Zagrodno, kaucji w kwocie równej  wylicytowanego czynszu dzierżawnego rocznie netto + podatek VAT pomniejszonego o wpłacone wadium.
 9. Uchylenie się uczestnika, który wygrał licytacje od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium na rzecz Wydzierżawiającego.
 10. Do oferowanego czynszu zostanie doliczony podatek VAT wg. obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno w godzinach jego urzędowania, pok. nr 23 lub telefonicznie 76 877 33 96 wew.107. Wszelkie zapytania dotyczące warunków przetargu i dzierżawy nieruchomości należy kierować
w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zagrodno, lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP.

Oględzin nieruchomości w obecności pracownika Urzędu Gminy w Zagrodnie można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 12, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 29 lat gruntów, położonych w obrębie Łukaszów, w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim, oznaczonych geodezyjnie jako działki: 144/42, 144/43, 144/44, 144/45, 144/49 (PDF 4,21 MB)

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast