Zapraszamy do składania pytań – wyślij pytanie do Wójta

 

Pytanie zadane dnia 2019-03-12, przez Karolina Zdanowicz
Temat: Pytanie ogólne do Wójta Gminy Zagrodno

Treść wiadomości:

Dzień dobry, czy powstaną ścieżki rowerowe na terenie gminy? oraz czy Skora zostanie przystosowana do pływania po niej kajakami? Pozdrawiam Karolina Zdanowicz

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-20:

W odpowiedzi na zadane pytanie dot. powstania ścieżek rowerowych informuję, iż Gmina Zagrodno wraz z sąsiednimi gminami ma planach utworzenie ścieżki rowerowej, której trasa przebiegać będzie po zlikwidowanej linii kolejowej nr 316 relacji Złotoryja – Rokitki. Gmina Zagrodno jest w trakcie przejmowania nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej.
Natomiast odnosząc się  do pytania w zakresie przystosowania rzeki Skory dopływania po niej kajakami informuję, iż rzeka Skora nie jest własnością Gminy Zagrodno. Właścicielem jest Skarb Państwa a gospodarowanie wodami zostało powierzone Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie” – Zarząd Zlewni w Legnicy, które właściwe jest w tym zakresie.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-03-12, przez Karolina Zdanowicz
Temat: Informatyka

Treść wiadomości:

Dzień dobry, czy na stronie internetowej Urzędu Gminy mogłyby zostać opublikowane informacje odnośnie przetargów/aukcji komorniczych nieruchomości? Pozdrawiam Karolina Zdanowicz

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-20:

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, iż strona internetowa Urzędu Gminy jest przeznaczona do informowania o rzeczach istotnych dla mieszkańców Gminy. Informacje o licytacjach komorniczych są zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-03-12, przez Marcin Szklarski
Temat: Pytanie ogólne do Wójta Gminy Zagrodno

Treść wiadomości:

Dzień dobry Pani Wójt.
Chciałbym zapytać kiedy będzie coś wiadomo na temat dofinansowania do wymiany pieców .
Dziękuję

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-15:

W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, iż Gmina Zagrodno w dniu 18 lutego 2019 r. podpisała umowę z firmą EMKO z siedzibą we Wrocławiu , która zgodnie z podpisaną umową została zobowiązana do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w instytucji przyznającej dofinansowanie celem realizacji projektu pn. Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec.
Termin jego złożenia upływa dnia 19 kwietnia 2019 r. Nadto informuję, iż z chwilą otrzymania dofinansowania poinformujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-03-12, przez Ewa Wiśniewska
Temat: Sprawy obywatelskie

Treść wiadomości:

Dzień dobry
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt art 35 ust 1, 1a i 2 1.
Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 wyłączenia zakazu zabijania zwierząt, zakaz znęcania się nad zwierzętami ust. 1, art. 33 zasady uśmiercania zwierząt lub art. 34 uśmiercanie zwierząt w ubojni ust. 1–4 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Ponadto zgodnie art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego obowiązek zawiadomienia o popełnionym przestępstwie zgodnie z treścią art. 304 § 2 KPK instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokurator lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
Proszę zatem mi odpowiedzieć dlaczego pracownik kierownik referatu ochrony środowiska nakazał osobie,która zgłosiła zagłodzenie na śmierć 6 kóz i psa u jednego z Waszych mieszkańców Radziechów g, Zagrodno zakopanie zwłok ?
Jakie Pani Wójt zamierza przedsięwziąć kroki w stosunku do swojego podwładnego? Obowiązkiem tegoż było powiadomienie Policji i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Ewa Wiśniewska
Prezes Zarządu Fundacji Ostatnia Szansa

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-15:

Szanowna Pani, niestety otrzymała Pani nieprawdziwe informacje. Nie miała miejsca sytuacja opisana przez Panią w pytaniu z dnia 12-03-2019 r. Nie jest możliwe aby nasz pracownik wykazał się podobnym brakiem wrażliwości na krzywdę zwierząt. Stąd niezrozumiały jest dla nas napastliwy ton Pani pytania, z góry zakładający istnienie nieprawidłowych działań po stronie naszego pracownika. Także domaganie się przedsięwzięcia wobec podwładnego bliżej niesprecyzowanych „kroków” za nieistniejące przewinienia odbieramy jako nieuprawniony atak na niewinnego człowieka.
Rozumiemy Pani wzburzenie, jednakże powinno ono być nakierowane w całości na sprawcę tego haniebnego czynu. Urząd gminy zaś zadziałał prawidłowo, w myśl przepisów które była Pani uprzejma przytoczyć w swoim mailu. Mamy nadzieję że w przyszłości nasza komunikacja ułoży się prawidłowo, a o informacje dotyczące naszej gminy będzie się Pani zwracać bezpośrednio do źródła, czyli do urzędu gminy. Pozostajemy w gotowości i pełnej dyspozycji do udzielania wszelkich informacji będących w naszym posiadaniu.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-03-12, przez Karolina Zdanowicz
Temat: Podatki i opłaty

Treść wiadomości:

Dzień dobry, Czy można zacząć dostawać podatek nie poczta tradycyjna ale w końcu mamy XXI wiek czyli na adres email?

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-14:

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 , poz. 800 ze zm.) decyzję doręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłanie przez organ podatkowy pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić, jeżeli strona, zgodnie z art. 144a § 1 Ordynacji podatkowej, spełni jeden z następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy;

2) wniesie o doręczenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny;

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-03-12, przez Karolina Zdanowicz
Temat: Oświata i zdrowie

Treść wiadomości:

Dzień dobry, Czy biblioteki w naszej gminie mogłyby zorganizować konkurs czytelniczy?Np dla seniorów? Nie tylko dla dzieci.

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-14:

Dzień dobry! Oczywiście, że biblioteki w naszej gminie mogą zorganizować konkurs czytelniczy dla seniorów. Biblioteka ogłaszała różnego rodzaju konkursy literackie skierowane do seniorów, ale nie było żadnego zainteresowania. Oferta dla seniorów wynikała z potrzeb zainteresowanych, były to kursy komputerowe.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-03-07, przez Morawska Anna
Temat: Podatki i opłaty

Treść wiadomości:

Witam. Nie dostałam nakazu płatniczego na 2019 rok a zbliża się termin płatności. co dalej? Mieszkam w Nowym Sączu a grunty w Olszanicy i zawsze płaciłam przelewem. konto **/******** (Nak.P ****/2018)

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-14:

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2019 rok, z uwagi na zmianę oprogramowania, są w trakcie przygotowywania. Nie otrzymanie decyzji przed terminem I raty, tj. 15.03.2019 r. nie skutkuje dla Państwa dodatkowym zobowiązaniem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. 2018, poz. 800 ze zm./), a termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 41 § 1 ww. ustawy).

Aktualizacja odpowiedzi z dnia 2019-03-18:

Informuję że decyzja ustalające wysokość zobowiązania podatkowego na 2019 rok została dla Pani przygotowana i wysłana już na wskazany adres za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-03-06, przez
Temat: Pytanie ogólne

Treść wiadomości:
Kiedy będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej ?

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-06:

W odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące darmowej pomocy prawnej informuję, że na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: http://zagrodno.eu/nieodplatna-pomoc-prawna/ została opublikowana informacja dotycząca punktów w których będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2019 roku.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-02-28, przez Paweł Wożniak
Temat: Gospodarka odpadami

Treść wiadomości:
Co dalej z harmonogramem wywozu śmieci ??

Odpowiedź udzielona dnia 2019-03-06:

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące harmonogramu wywozu śmieci uprzejmie informuje, że na miesiąc marzec harmonogram odbioru odpadów komunalnych został podany do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy natomiast na kolejne miesiące zostanie podany pod koniec miesiąca marca br.

Z poważaniem
Karolina Bardowska


Pytanie zadane dnia 2019-02-26, przez Piotr Troszczak
Temat: Sprawy obywatelskie

Treść wiadomości:
Witam Panią mam takie pytanie czy jest możliwość zgłoszenia ustawy zeby członkowie rad sołeckich nie płacili za wynajem sali na swoje potrzeby tz. wesele komunia itp. My jako rada nie otrzymujemy zadnych pieniedzy dbamy o sale społecznie. Proszę o rozpatrzenie mojej prośby.

Odpowiedź udzielona dnia 2019-02-28:

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące możliwości  zwolnienia z opłat za wynajem świetlic członków rad sołeckich wyjaśniam, że Rada Gminy Zagrodno Uchwałą Nr X/52/07 z dnia 27 września 2007 r. uchwaliła zasady przekazywania składników mienia gminnego  oraz zasady przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez sołectwa.  Jeden z zapisów tej uchwały stanowi, że opłaty za najem, wydzierżawianie mienia znajdującego się w dyspozycji sołectwa  uchwala Zebranie Wiejskie  w I kwartale roku budżetowego  uwzględniając  zróżnicowanie stawek z uwagi na czas  i sposób korzystania z mienia. Wynajmującego, dzierżawcę obciąża się dodatkowo faktycznie poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi, w tym za energię elektryczną, za ilość zużytej wody, za ilość odprowadzonych ścieków  i za wywóz nieczystości stałych. Żaden przepis prawa nie daje możliwości zwolnienia członków rad sołeckich z opłat.

Z poważaniem
Karolina Bardowska

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast