komunikat

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Zagrodno

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Modlikowice
w gminie Zagrodno

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojciechów
w gminie Zagrodno

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radziechów
w gminie Zagrodno

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zagrodno uchwał:

  • nr XXIV.146.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Modlikowice w gminie Zagrodno
  • nr XXIV.147.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojciechów w gminie Zagrodno
  • nr XXIV.148.2020 z dnia 28 lipca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radziechów w gminie Zagrodno

oraz zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowych  planów strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, wymaganych na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów do dnia 1 lutego 2021 roku. Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres ugzagrodno@zagrodno.eu

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zagrodno z siedzibą w Zagrodnie 52, 59-516 Zagrodno
  2. Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: j.jagiello@zagrodno.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://zagrodno.i-gmina.pl oraz w siedzibie Administratora

Załączniki do pobrania

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast