Obwieszczenie Wójta Gminy Zagrodno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin w gminie Zagrodno – etap 1

komunikat

komunikat

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin w gminie Zagrodno – etap 1

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin w gminie Zagrodno – etap 1 i prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 01.04.2022 r. do 25.04.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagrodnie w godzinach pracy urzędu oraz w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2022 r.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Zagrodno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie papierowej na adres Urzędu lub w formie elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: ugzagrodno@zagrodno.eu

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zagrodno z siedzibą w Zagrodnie 52, 59-516 Zagrodno
  2. Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@zagrodno.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
    i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://zagrodno.i-gmina.pl oraz w siedzibie Administratora.

ŹRÓDŁO: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagrodno.

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast