Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego!

 

Masz ponad 18 lat i co najmniej średnie wykształcenie? Biegle posługujesz się językiem polskim? Cieszysz się nieposzlakowaną opinią i nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem? Jesteś idealnym kandydatem na rachmistrza #NSP2021! Nabór został przedłużony do 16 lutego, zgłoś się już dziś!

W związku z ogłoszonym naborem na rachmistrzów spisowych Narodowego Spisu Powszechnego, informujemy iż rachmistrz otrzyma wynagrodzenie za każdą spisaną osobę w gospodarskie domowym, a nie za gospodarstwo domowe.

Kwestię wynagrodzenia rachmistrza ujmuje obowiązująca obecnie ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (DZ.U. poz. 1775 z późn. zm.), w art. 36 ust.4:

Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.

4a. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów.

4b. Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, rozpoczyna zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą:

1) wywiadu bezpośredniego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu telefonicznego,

2) wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu bezpośredniego

– wynagrodzenie przysługuje tylko za tę metodę wywiadu, w której nastąpiło zakończenie przekazywania danych przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby.

4c. Do wynagrodzenia rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

Aktualnie procedowana jest zmiana do ustawy o NSP 2021, w której, między innymi, projektowana jest jednolita stawka 6 zł brutto za każdą prawidłowo zakończoną ankietę osobową, niezależnie od metody przeprowadzenia wywiadu (bezpośrednio lub telefonicznie).

 


Szczegółowe informacje pod adresem: http://zagrodno.i-gmina.pl/nsp-2021

Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu spis.gov.pl

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast