komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

OGŁOSZENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 30 LISTOPADA 2022 r. O GODZ. 11:00 W ŚWIETLICY REMIZY OSP W ZAGRODNIE ODBĘDZIE SIĘ LXIII SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości lokalowej 26/1 oraz 26/3 w Wojciechowie,
  • w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagrodno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagrodno,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojciechów w gminie Zagrodno,
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Łukaszów w gminie Zagrodno – etap 2,
  • w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na rok 2023,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,
  • w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok.
 6. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Gminy Zagrodno.
 7. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Gminy Zagrodno.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie LXIII sesji Rady Gminy Zagrodno.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY ZAGRODNO

/-/Walenty Luszniewski

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast