komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 19 SIERPNIA 2022 r. O GODZ. 8:30 W ŚWIETLICY REMIZY OSP W ZAGRODNIE ODBĘDZIE SIĘ LIX SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja o bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie.
 4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli,
  • przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagrodno,
  • nieodpłatnego przejęcia nieruchomości wchodzącej w skład zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa położonej na terenie Grodźca,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Radziechów, stanowiących własność Gminy Zagrodno,
  • zmiany uchwały nr XL.232.2021 Rady Gminy Zagrodno w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagrodno, położonych w Łukaszowie oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 144/31, 144/32, 144/33, 144/34, 144/35, 144/36,
  • wyrażenia zgody na zbycie działki 144/32 położonej w obrębie Łukaszów, stanowiącej własność Gminy Zagrodno,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3,
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zagrodno oraz określenia granic ich obwodów,
  • zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zagrodno,
  • ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie  Zagrodno w roku szkolnym 2022/2023,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,
  • zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2022 rok.
 6. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Gminy Zagrodno.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie LIX sesji Rady Gminy Zagrodno.

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast