informacja, zwrot podatku akcyzowego

informacja, zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2022.

W myśl przepisom zawartym w art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 846) wnioski o zwrot podatku akcyzowego obejmujące faktury za okres od dnia 01 lutego 2022r. do dnia 31 lipca 2022r. należy składać w tut. urzędzie od dnia 01sierpnia2022r. do dnia 31 sierpnia 2022r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (albo ich kopie w przypadku podatników podatku VAT), dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jeżeli nie został złożony w I okresie) zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, inne dokumenty potwierdzające prawidłowość danych zawartych we wniosku (np. kopie umowy dzierżawy lub oświadczenie producenta rolnego o wielkości dzierżawionych użytków rolnych, inne).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypłata zwrotu podatku następuje na podstawie wydanej przez tut. organ decyzji w terminach od dnia 01 października 2022r. do dnia 31 października 2022r. (art. 7 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy) na rachunek bankowy podany w złożonym wniosku.

Procedura 2022 r. (PDF, 248 KB)

OSOBY FIZYCZNE:
SPÓŁKI:
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast