komunikat: sesja rady gminy zagrodno

komunikat: sesja rady gminy zagrodno

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGRODNO, ŻE 21 CZERWCA 2024 r. O GODZ. 8:30 W ŚWIETLICY REMIZY OSP W ZAGRODNIE ODBĘDZIE SIĘ IV SESJA RADY GMINY ZAGRODNO Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Zagrodno.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Zagrodno z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 4. Przyjęcie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,
 • w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie,
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu ich rozliczania i rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do tych usług,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zagrodno na lata 2024 – 2026,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Zagrodno na lata 2024 – 2027.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagrodno,
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok.
 1. Raport o stanie Gminy Zagrodno za 2023 rok:
  • debata nad raportem,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zagrodno.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2023 rok.
 3. Przyjęcie protokołów z I, II i III sesji Rady Gminy Zagrodno.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie IV sesji Rady Gminy Zagrodno.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY ZAGRODNO   

BARTOSZ KUNECKI

Biuletyn Informacji Publicznej
FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast