Wójt Gminy Zagrodno informuje, iż zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021.

W myśl przepisom zawartym w art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2188) wnioski o zwrot podatku akcyzowego obejmujące faktury za okres od dnia 01 sierpnia 2020r. do dnia 31 stycznia 2021r. należy składać w tut. urzędzie od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 01 marca 2021r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (albo ich kopie w przypadku podatników podatku VAT), dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, inne dokumenty potwierdzające prawidłowość danych zawartych we wniosku (np. kopie umowy dzierżawy lub oświadczenie producenta rolnego o wielkości dzierżawionych użytków rolnych, inne).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wypłata zwrotu podatku następuje na podstawie wydanej przez tut. organ decyzji w terminach od dnia 01 kwietnia 2021r. do dnia 30kwietnia 2021r. (art. 7 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy) na rachunek bankowy podany w złożonym wniosku.

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast