Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2020.

W myśl przepisom zawartym w art. 6 ust. 1  ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2188) wnioski o zwrot podatku akcyzowego obejmujące faktury za okres od dnia 01 lutego do dnia 31 lipca 2020r. należy składać w tut. urzędzie od dnia 03 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2020r.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (w przypadku podatników podatku VAT), dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, inne dokumenty potwierdzające prawidłowość danych zawartych we wniosku (np. kopie umowy dzierżawy lub oświadczenie producenta rolnego o wielkości dzierżawionych użytków rolnych, inne).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wypłata zwrotu podatku następuje na podstawie wydanej przez tut. organ decyzji
w terminach od dnia 01 października do dnia 31 października 2020 (art. 7 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy).

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI:

 

FACEBOOK
Wielkość tekstu
Kontrast